Nieuwe boten, zonder enige relatie met hun omgeving:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Deze documenten vormen de basis voor de regelgeving op het water.

Belangrijk: De (blauwe) links verwijzen naar de locatie waar deze documenten te vinden zijn op de websites van het stadsdeel of de gemeente. Helaas wordt de indeling van deze websites regelmatig gewijzigd waardoor de links soms niet goed meer werken. Wij proberen dat zo goed mogelijk bij te houden, maar mocht u onverhoopt toch aanlopen tegen een link die niet goed meer werkt, meldt u dat dan alstublieft hier.

De aanleiding voor het opstellen van de eerste wijziging van het bestemmingsplan Water betreft enkele verplaatsingen van woonboten binnen het stadsdeel Centrum.

 

Van enkele woonboten was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Water al bekend dat ze verplaatst moeten worden.


Stadsdeel Centrum heeft zich (samen met Waternet) de afgelopen jaren veel moeite getroost om de chaos op het water enigszins te reguleren, met name waar het gaat om het statisch gebruik (woonboten, steigers, etc.). Het resultaat is (na vele inspraak-ronden) vastgelegd in deze documenten, die vanaf nu de basis vormen van de regelgeving.

Nu het stadsdeel is opgeheven is deze bevoegdheid overgedragen aan de Centrale stad.


Deze nota is gebaseerd op het SEO-rapport 'Het roer moet om' en is vrij gegeven voor inspraak. De voorgestelde beleids-wijzigingen maken het water in onze grachten een stuk toegankelijker: dat streven ondersteunen wij van harte!


Dit rapport voor de Commissie Openbare Ruimte is opgesteld door het bestuur en bevat een weergave van de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan met deze richtlijn.

Ook worden enkele wijzigingen voorgesteld.


Fase 1: Een ruimtelijk-economisch
perspectief op het gebruik van het water


Het onderzoeksrapport van SEO economisch onderzoek naar de marktordening van het passagiersvervoer te water.


Het bestemmingsplan Water verankert juridisch-planologisch de Visie op het water van de binnenstad, die de raad in 2006 heeft vastgesteld.


Een uitgebreide inventarisatie van de vele soorten van historische boten die in de Binnenstad te vinden zijn.


In 2009/2010 heeft O+S, de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, in opdracht van stadsdeel Centrum tellingen op het water van de Prinsengracht uitgevoerd. De resultaten van deze meting kunnen vergeleken worden met soortgelijk onderzoek in 2003 en 2004.


In dit boekje is het watersysteem van Amsterdam nader verklaard en in een historische en ruimtelijke context geplaatst. De belangrijkste wateropgaven en de ruimtelijke gevolgen, ondermeer als gevolg van klimaatsverandering zijn hierin geïdentificeerd en nader omschreven.


Een netwerk van openbare op- en afstapvoorzieningen en steigers in het water. De bereikbaarheid van de binnenstad over het water wordt hiermee drastisch verbeterd.


De gemeente wil passagiersvaart in de toekomst meer ruimte geven. De voorliggende uitbreidingsnotitie beschrijft de uitbreidingsplannen, de voorwaarden daarvoor en de wijze van vergunninguitgifte.


Stadsdeel Centrum wil met deze visie het historische karakter van de Amsterdamse binnenstad versterken, het nautisch gebruik en het beheer van de grachten reguleren en structuur bieden voor nieuwe ontwikkelinhen.


De dienst Onderzoek en Statistiek heeft in opdracht van de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam een
onderzoek uitgevoerd naar de drukte op het water in de Amsterdamse binnenstad.


 

Design: Ing. Ruut Spaargaren.